LAPSEVANEMALE

Õppetegevus

Lasteaial on oma õppekava, mille aluseks on Koolieelsete lasteasutuste  riiklik õppekava. Lasteaia õppekava alusel koostab iga rühm oma tegevuskava, kus on määratletud õpitava materjali ulatus ja temaatika. Õppe- ja kasvatustegevuse seob tervikuks lapse elust ja ümbritsevast keskkonnast tulenev temaatika. Valdkondade kaupa esitatud õppesisu ja -tegevuste lõimimisel lähtutakse üldõpetuslikust põhimõttest. Õppekasvatusprotsessis  käsitletakse 12 valdkonda.

Valdkond MINA JA KESKKOND

Valdkond KEEL JA KÕNE

 Valdkond  MATEMAATIKA

Valdkond KUNST

Valdkond MUUSIKA

Valdkond LIIKUMINE

Valdkond TERVIS

Valdkond VÄÄRTUSKASVATUS

Valdkond LIIKLUSKASVATUS

Valdkond KESKKONNAKASVATUS

Eluviisiõpetus, kus laps:
Valdkond  ETTEVÕTLIK ÕPE 
 
Kus laps õpib:

 Valdkond EESTI KEEL KUI TEINE KEEL

Mäng

Eelkoolieas on laste põhitegevuseks mäng. Laps omandab ja kinnistab mängu käigus uut informatsiooni, oskusi, peegeldab neis tundeid ja soove, õpib suhtlema eakaaslastega, omandab sotsiaalseid kogemusi ja käitumisreegleid. Mäng on lapsele kõige loomulikum ja eakohasem õppimise viis, mille kaudu kujuneb lapse valmidus õppida, sest mängukogemus ongi esimene õpikogemus.

Lapse tervis

Teie lapse tervise eest hoolitseb kogu meie lasteaia kollektiiv. Lasteaia tervishoiutöötaja jälgib laste tervist, annab teada keda oleks vaja suunata perearsti juurde. Tervishoiutöötaja kaalub ja mõõdab lapsi kaks korda aastas. Oma lapse kaalu ja pikkuse saate teada rühmaõpetajalt või koridori infostendilt Lasteaia logopeed selgitab välja laste erivajadused kõneravi osas ja tegeleb abivajavate lastega.